Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Przypominamy Uczestnikom projektu, że wszelkie usterki, wadliwe działanie bądź uchybienia w montażu instalacji OZE należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Rudnik w następujący sposób:
– pisemnie na adres: Urzędu Gminy Rudnik, Rudnik 71, 22-330 Rudnik
– telefonicznie: 84 684 11 23
– mailowo: serwis@rudnik.gmina.pl

Skip to content