Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

O Projekcie

Projekt „Energia słoneczna w gminie Rudnik” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość projektu: 2 504 380,82 zł

Dofinansowanie z UE: 1 824 367,01 zł

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 223 instalacji solarnych do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania c.w.u. w gospodarstwach domowych.

W gminie podejmowane są działania w celu wykorzystania OZE, w tym przez mieszkańców. Zrealizowano projekt, w ramach którego, zamontowano solary w budynkach mieszkalnych:
– 72 Instalacje solarne Typ 1 (2 kolektory) – BUDYNEK
– 39 Instalacje solarne Typ 2 (2 kolektory) – GRUNT
– 49 Instalacje solarne Typ 3 (3 kolektory) – BUDYNEK
– 38 Instalacje solarne Typ 4 (3 kolektory) – GRUNT
– 10 Instalacje solarne Typ 5 (4 kolektory) – BUDYNEK
– 13 Instalacje solarne Typ 6 (4 kolektory) – GRUNT
– 2 Instalacje solarne Typ 8 (5 kolektory) – GRUNT

Wciąż potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym w gminie, m.in. w celu poprawy powietrza. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Rudnik) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Problemem jest niedostateczna świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą sposobów zabezpieczenia dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów plastikowych. Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający kontakty z użytkownikami); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekolog. mieszkańców, promocji OZE).

Celami szczegółowymi są:

Wzrost świadomości mieszkańców gmin o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Wyposażenie gmin w infrastrukturę umożliwiającą wykorzystanie energii z OZE.
Ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych.
Obniżenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych.
Wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie Rudnik.
Zmniejszenie kosztów związanych z podgrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach mieszkalnych.
Poprawa jakości powietrza w regionie, poprzez obniżenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
Poprawa mikroklimatu i walorów turystycznych.
Zmniejszenie liczby chorób wśród mieszkańców gmin, będących skutkiem zanieczyszczonego powietrza.

Realizacja projektu polegającego na instalacji kolektorów słonecznych, pozwoli na czerpanie energii cieplnej jakim jest promieniowanie słoneczne. Przełoży się to na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy i poprawę stanu środowiska naturalnego. Możliwe będzie zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy, co przekładać będzie się na wzrost jakości życia lokalnej społeczności. Dzięki kampanii promocyjnej, wzrośnie również edukacja ekologiczna lokalnej społeczności.

Zasięg projektu:

Województwo: lubelskie.
Powiat: krasnostawski.
Gmina: Rudnik.

Miejscowości:

Bzowiec, Joanin, Kaszuby, Majdan Borowski I, Majdan Borowski II, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Majdan Średni, Maszów, Maszów Górny, Mościska, Kościska Kolonia, Płonka, Płonka Kolonia, Płonka Poleśna, Potasznia, Romanówek, Równianki, Rudnik, Romanówek, Suche Lipie, Suszeń, Wierzbica.

https://mapadotacji.gov.pl/

Mapa instalacji solarnych

Skip to content