Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

OZE

Definicja

W prawie polskim energie odnawialne są definiowane jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów, spadku rzek oraz energie pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych”.

Właściwości Odnawialnych Źródeł Energii

Odnawialne Źródła Energii (OZE) odgrywają coraz większą rolę w strukturze dostaw energii. Jest to widoczne szczególnie w Polsce w warunkach stopniowej transformacji z gospodarki opartej na węglu na gospodarkę wykorzystującą technologie ekologiczne, niskoemisyjne, zaspokajające potrzeby społeczne, zapewniające dywersyfikację źródeł energii, bezpieczeństwo energetyczne w skali nie tylko lokalnej, ale i regionalnej.
Odnawialne źródła energii zyskują w ostatnich latach coraz bardziej na popularności w Europie i na świecie. Polska, jako członek Unii Europejskiej, zobowiązana jest do wypełniania zaleceń Wspólnoty, w obszarze OZE. W Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej, przyjętej przez rząd polski w 2000 roku, jako cel strategiczny wskazano: „zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych”. Wypełnianie tych zaleceń oraz wspieranie rozwoju źródeł odnawialnej energii jest również obowiązkiem poszczególnych regionów kraju.
Od lat dziewięćdziesiątych obserwuje się aktywną politykę państw Unii Europejskiej w kierunku szerokiego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Polska, jako członek UE, jest zobowiązana do stosowania regulacji unijnych w tej kwestii, dlatego też przejęto szereg dokumentów istotnych dla wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, m.in.:

ustawa „Prawo energetyczne”
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (w której zakłada się zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% ogółu produkowanej energii w Polsce w 2010 roku i do 14% w 2020 roku).

Rodzaje źródeł energii

Promieniowanie słoneczne

Słońce jest surowcem XXI wieku. Stanowi jedno z nielicznych, bezpłatnych, niewyczerpalnych źródeł czystej i ogólnodostępnej energii. Energia ta jest skumulowana i generowana w jądrze Słońca. Źródłem promieniowania słonecznego są procesy nuklearne, syntezy jąder wodoru. Energia słoneczna może być przetwarzana na prąd i ciepło. Wykorzystywana jest głównie w rolnictwie i ciepłownictwie. Do przetwarzania promieniowania słonecznego w użytkową energie cieplną służą kolektory słoneczne.
Dlaczego należy postawić na energię słoneczną?:
Słońce będzie jeszcze świecić przez ponad 4 miliardy lat dostarczając darmowej energii słonecznej.
Słońce nie wytwarza CO2 chroniąc przy tym środowisko.
Energia słoneczna jest jedynym rodzajem energii, którą można wytwarzać w sposób zdecentralizowany.
Energia słońca jest bezpieczna.

Energia wody

Woda stanowi naturalne źródło energii, a jej wykorzystanie opiera się na eksploatacji mechanizmu płynięcia wody. Woda znalazła zastosowanie głównie w hydroenergetyce. Wykorzystuje się ją również w celu napędzania maszyn ( poprzez turbinę).
Zaletą energii wody jest jej cena. Jest znacznie tańsza od paliw kopalnianych i energetyki jądrowej.

Energia geotermalna

Energia geotermalna pochodząca z wnętrza ziemi, z jądra, płaszcza i skorupy ziemskiej, gdzie są generowane ogromne ilości energii, ma swoje źródło w skałach i wodach wypełniających pory i szczeliny. Polska posiada największe zasoby energii geotermalnej w Europie, o czym świadczy fakt, iż na niemal 80% obszaru kraju znajdują się wody geotermalne pod powierzchnią. Zasoby te obejmują ok. 6600 km³ i są rozmieszczone równomiernie na terytorium Polski, natomiast ich temperatura waha się w przedziale 25-150 stopni Celsjusza. Energia ta posiada olbrzymi potencjał w rozwoju energetyki alternatywnej w Polsce, wykorzystany obecnie zaledwie w 12%. Zalety energii geotermalnej to: praktyczna odnawialność, brak stwarzania zagrożenia dla środowiska naturalnego przy jej wykorzystywaniu, niezależność od warunków klimatycznych, możliwość budowy instalacji osiągających znaczne moce cieplne, opłacalność pozyskiwania. Ponadto energia geotermalna może być zastosowana w leczeniu uzdrowiskowym w zakresie profilaktyki, rehabilitacji i terapii następstw chorób cywilizacyjnych, chorób narządów ruchu, reumatyzmu, chorób układu krążenia, układu oddechowego, skóry itd.

Energia biomasy

Biomasę stanowią substancje pochodzące ze szczątków roślinnych i zwierzęcych, ulegające biodegradacji, stanowiące pozostałości z produktów, odpadów produkcji rolnej i leśnej, a także odpadki i produkty przemysłu przetwarzającego, które również ulegają rozkładowi. Biomasa jest wyrażana w jednostkach tzw. świeżej masy (naturalna masa organizmów) i suchej masy (bezwodnej). W Polsce jest źródłem energii najbardziej rozpowszechnionym w użytku spośród wszystkich rodzajów źródeł energii odnawialnej. Podobna tendencja występuje w większości krajów europejskich. Zasoby energetyczne biomasy w Polsce stanowią: nośniki energii w fazie stałej przeznaczone do bezpośredniego spalania (drewno, słoma, wysuszone odpady ściekowe) oraz paliwa płynne i gazowe (biogaz, bioetanol, biodiesel, gaz pirolityczny). W polskim przemyśle energetycznym biomasa dostarczana jest przeważnie z dwóch gałęzi gospodarki: rolnictwa i leśnictwa, głównie w postaci odpadów drzewnych i słomy. W Polsce z 1 ha uzyskuje się ok. 10 ton biomasy na rok, co stanowi w przybliżeniu równowartość 5 ton węgla kamiennego.

Energia wiatru

Wiatr jest źródłem energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń. W odpowiednich warunkach, koszt uzyskania energii jest znacząco mniejszy niż koszt uzyskiwania energii w konwencjonalnych elektrowni cieplnych. Zaletami wykorzystania energii wiatru są: możliwość zasilania w energię miejsc trudnodostępnych, zaspokojenie energetycznych potrzeb ludności, niskie koszty eksplantacji wytwarzania energii, brak wydatków na paliwa, redukcja emisji gazów cieplarniach do atmosfery, kreowanie wzrostu gospodarczego.
Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce
Oprócz przesłanek kształtowania rynku OZE wynikających ze zobowiązań unijnych i międzynarodowych, można wskazać na przesłanki o charakterze ekologicznym, takie jak ochrona klimatu i utrzymanie, a nawet poprawa jakości środowiska. Dzięki zainstalowaniu urządzeń energetyki odnawialnej możliwe jest uniknięcie lokalnej emisji zanieczyszczeń powietrza. Kolejną perspektywą rozwoju rynku OZE jest realizowanie zasady bezpieczeństwa energetycznego przez powstanie konkurencji na rynku energii elektrycznej i dywersyfikację źródeł dostaw. Jednym ze współczesnych wyzwań w ochronie środowiska jest zastąpienie przestarzałych technologii nowoczesnymi.

Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Oprócz przesłanek kształtowania rynku OZE wynikających ze zobowiązań unijnych i międzynarodowych, można wskazać na przesłanki o charakterze ekologicznym, takie jak ochrona klimatu i utrzymanie, a nawet poprawa jakości środowiska. Dzięki zainstalowaniu urządzeń energetyki odnawialnej możliwe jest uniknięcie lokalnej emisji zanieczyszczeń powietrza. Kolejną perspektywą rozwoju rynku OZE jest realizowanie zasady bezpieczeństwa energetycznego przez powstanie konkurencji na rynku energii elektrycznej i dywersyfikację źródeł dostaw. Jednym ze współczesnych wyzwań w ochronie środowiska jest zastąpienie przestarzałych technologii nowoczesnymi.

Skip to content